نگاه نو به ماهنامه ی نگاه (نوشته رضا مرادي عضو مجمع فرهنگيان ايران اسلامي در تهران) ویژگی

دوشنبه, 17 آذر 1393 13:02 نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(1 رای)

نگاه نو به ماهنامه ی نگاه

رضا مرداي -عضو مجمع فرهنگيان ايرانم اسلامي

    مطبوعات و سایرمحصو لات فرهنگی نقش اثربخش وراهبردی را درتکوین وهدایت مردم وجامعه به تعامل گرا یی ، تحول خواهی ومردم سالاری برعهده دارند .آ ثار فکری وقلمی زمینه

سازتوسعه پایدار در ابعاد گوناگون بوده وازسویی عامل انتقال منویات وآمال مردم به کارگزاران جامعه وازجهت دیگر پل ارتبا طی مناسبی برای پاسخگویی شفاف ومنطقی مسوولان به مردم 

          

درجامعه ی چابک ومردم نهاد می باشد.به تحقیق تبادل آزاد اخبارواطلاعات درمیان اقشارمردم زمینه ی هرگونه خودرایی ،رانت وتعرض به منافع ملی راازبین می برد.هرآینه رسانه هابادرک عمیق وبه هنگام تحولات ومطا لبات طبقات واقشارجامعه باید زمینه ها ی لازم را به منظور تحقق وتسهیل واجرایی شدن آنها فراهم آورند . دراین راستا با عنا یت به رویدادحماسی

وفرصت طلایی ایجاد شده در24خرداد 92 امید واثق آن بود  دست اندرکاران وتصمیم سازان ماهنا مه ی نگاه پیام جنبش وحرکت مبتنی برتغییروتحول خواهی ملت شریف و

متمد ن ایران به ویژه فرهنگیان فرهیخته رادرک نموده و سعی وتلاش وافر وهمت شایسته ی خود رادرایجاد تغییرات اساسی ومطابق با منویات آن عزیزان درماهنا مه ی مزبور مبذول نمایند

لکن با ابرا زتا سف باید اذعان نمود این اتفاق ضروری ومهم روی نداد . ماهنا مه ی مذکور توفیق اثربخش وتاثیرگذاررا درایجاد ارتباط بابدنه ومتن جامعه ی فرهنگیان تحصیل 

  ننموده وبا دغدغه های بحق ایشان چندان آشنا نیستند .

.درون مایه ومحتوای آن هیچ سنخیت ،تطابق ودرکی ازآلام وانواع مطالبات بحق خانواده ی معزز و  فرهنگ سازمعلمان که خالق کنش وتحولات

بنیادین درجای جای جامعه می باشند را نداشته ویا لااقل اثری ازآن درماهنا مه ی مذ کور انعکاس نیافته ودیده نمی شود.

نگارنده ی دل سوزوعلا قمند به دوستان دست اندرکار ماهنا مه ی نگاه ، عنایت ایشان را به نکاتی جهت ایجاد غنای کافی ، اقبال همکاران محترم به مداقه ومطا لعه وکارآمدی واثربخشی آن جلب می نمایم .

1–فراخوان وتمهید مقد مات مقتضی جهت نظرسنجی وبهره مندی ازنظرات صائب فرهیختگان فرهنگی به منظورآسیب شناسی وکاستی های محتوای ماهنامه

2-تلاش درجهت ترجمان وتبیین دیدگاه های ریاست محترم جمهوردرحوزه ی آ موزش وپرورش واجرایی نمودن رهنمود های مربوطه وبازتاب آن درماهنامه

3-ایجادظرفیت ها ی لازم جهت انعکاس دیدگاه های تشکل های فرهنگیان همسو وغیرهمسوبه منظورهم اندیشی وتضارب افکارواستفاده ازتجارب ارزشمند آنان

4-طرح وانعکاس مصائب ولطمات بوجودآمده ازبی تدبیری ها و سیاسی کارهای دولت نهم ودهم دربخش های اداری – مالی  آموزشی – فرهنگی

5-ارائه پاسخ مستدل ومتقن به انتقادات وشبهات دلواپسان درخصوص مسائل مربوط به حوزه ی آموزش وپرورش به منظور تنویرافکارعمومی

6-بازتاب نقطه نظرات ودیدگاه های فرهنگیان،دانش آموزان وصاحب نظران درحیطه وماموریت ها ی آموزش وپرورش

7-طرح وانعکاس تجارب موفق واثربخش اندیشمندان فرهنگی درحوزه ی عملکردی

.8-تدوین وارائه مشکلات و تنگناهای وزارت متبوع درزمینه های مربوط به منظورتشریک مساعی واستمداد ازتجارب متراکم وارزشمند همکاران ارجمند

9-طرح منصفانه ومشفقانه ی نقدوتحلیل عملکرد تصمیم سازان ،برنامه ریزان ومجریان وزارت آموزش وپرورش درستادوصف ومناطق آموزشی

10-مقهورنشدن واتخاذ ابتکارعمل درتقابل بارسانه های تمامیت خواه واقتدارگرا به منظورصیانت ازاراده وخواست اکثریت جامعه

درخا تمه به استحضا ر دوستان ذی ربط درماهنا مه ی نگاه می رساند علاوه بر موارد مذ کورنکات عدیده ی دیگری دراین راستا وجود دارد که درصورت تمایل عزیزان قابل ارائه می باشد.

                

                                       رضا مرادی – عضو مجمع فرهنگیان ایران اسلامی

15747 بازدید آخرین بار تغییر یافته چهارشنبه, 17 دی 1393 13:40
Super User

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris hendrerit justo a massa dapibus a vehicula tellus suscipit. Maecenas non elementum diam.

وب سایت: smartaddons.com

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید

حالت های رنگی