مقاله ها

رضا مرادی – عضومجمع فرهنگیان ایران اسلامی کود کان خیابانی ، صاحبان اصلی برج میلاد ؟ !

 کود کان خیابانی ، صاحبان اصلی برج میلاد ؟ !

( هدیه ی معلمی دل سوخته به مسئولین نظام به مناسبت دهه ی مبارک فجرانقلاب اسلامی !!! )

سال ها پیش کتاب داستان بسیار شیرین ،با درون مایه ای اجتماعی وتعهد آفرین 

را  با عنوان علی ومش مدینه نوشته ی خانم زهرا رهنورد مطالعه نمودم که در  نگرش

وساخت ذهنی وشخصیتی وعمق بخشیدن به باورها واعتقادات دینی وکنش اجتما عی

حقیربسیارتاثیر گذاربود ، که انسان به آنچه نسبت  بربندگان خداوند متعال می گذرد نباید  

بی تفاوت بوده واز کناروقایع عبورنماید بلکه براساس آموزه های دینی وگفتارورفتار رهبرانراستین ملی ومذهبی باید نسبت به امور واحوالات مردم در جامعه و رقم خوردن سرنوشت  توام با سعادتمندی آنان اهتمام لازم رامبذول وزمینه ی تحقق آنرافراهم نماید. امام علی (ع)درقرن ها پیش سخن ومطلبی را فرموده اند که به نظرحقیر چنانچه مدعیان وحامیان امروزیمحرومان با ایست ها وایسم های گونا گون ، اهل منطق وانصاف وحق محوربوده وباشند شیفته ، منقاد وپیروایشان شده  و مشارب ومکاتب ساختگی وجعلی خود را رها  خواهند نمودو ایشا ن  رابه عنوان الگو ومقتدا خواهند پذیرفت . ایشان درتوصیف چگونگی بنا وایجادکاخ ها وجمع شدن ثروت های کلان می فرمایند :وما رایت نعمهَ الا فی جا نبها حق مضیع هیچ ثروتی را ندیده ام مگر اینکه در کنارش حق بسیاری ضایع شده باشد .

چه بسا عده ای از دوستان وخوانندگان محترم درچنین مقطع ودوره ای طرح چنین مباحثی

راارتجاعی ومختص به دوره ویا دورانی بدانند که سپری شده اما حقیر معتقدم با توجه به

بحث وجود حق وباطل وجنگ همیشگی فقر وغنا ، وتغییرات واستحاله ی انسان ها ودگردیسیحاکمیت ها درطول تاریخ وجوامع بشری همواره این موضوع واین مباحث بدیع وتازه بودهقابلیت وظرفیت مطرح شدن را دارند ودرخصوص آنها به موارد ومصادیق عدیده وفراوانیمی توان اشاره نمودکه یکی ازانواع ملون وگونه گون آن همانا شکل گیری پدیده ی بسیارتاسف آوروپرازدردو آلام کودکان خیابانی است که با اندکی دقت وگشتی درخیابان ها وکوچه های شهرمان شاهد وناظررشد فزاینده ی آن هستیم ، به واقع با عنایت به اهداف بلندوبسیارمترقی انقلاب شکوهمند اسلامی واراده ی ملی برای بر چیدن مظاهرفقر وفساد درتمامی اشکال ونمودهای آن ، چرا شاهد اتفا قات ورویدادهایی درجامعه ی خود هستیم که نهتنها به برچیده شدن تجلیات فقروفساد نمی انجا مد بلکه روزبه روزدائره وحوزه آن وسیع ترشده وباجرات بیشتری خودنمایی نموده وموقعیت خود رابیشتر تحکیم می بخشد ،به راستیدربررسی وواکاوی این پدیده ورویدادهایی ازاین سنخ به چه عوامل وعللی باید پرداخت وبرچه موضوع وروندی به عنوان علل یا علت العلل آنها تمرکزنمود ؟ به تحقیق بررسی پدیده ورویدادهای اجتماعی اززوایا ومناظر گوناگون اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ، اقتصادی وحتیتاریخی قا بل واکاوی وتحقیق وتفحص وپی جویی وعلت یابی می باشند وبراساس گرایشات وسلایق وواقعیات می توان به دلائل وعلت های متعددی دست یافت وآن اتفا قات رابررسی نمود.دربررسی چرایی کودکان خیا بانی وایجاد چنین پدیده ی تلخ وجان گدازی که ظاهرا بهیک پدیده ی معمولی تبدیل گشته ، فرد یا نهادی رانمی یابیم که به آن حساسیت نشان داده ونسبت به آن دغدغه ای داشته باشد. اذعان می نمایم درنطق ها وبیانات نمایندگان مجلس که به واقع باید چشم وگوش ملت باشندمطلب یا تذکری دراین خصوص نشنیده ام وبا ابرام وحساسیتجدی  ازسوی شهرداری تهران درسامان بخشیدن وحل چنین معضل وخیمی مواجه نشده امظا هرا  به نظرمی رسد مراکزمسئول وذی ربط چون مجلس شورای اسلامی، شورای شهروشهرداری تهران هیچ کدام دغدغه ورسالتی رادراین خصوص احساس وادراک نمی نمایند

چراکه تا کنون هیچ اقدام جدی رابرای برون رفت ازاین پدیده ی شوم ودل خراش به گونه ایدرخور واساسی طرح واجرا ننموده اند، به راستی اگربه جای مانور تجمل وانجام امورتبلیغی درشهرداری تهران ومناطق آ ن  که بسیارپرهزینه وغیراثربخش می باشد ،به سامان بخشیدنوگردآوری وتحت پوشش قراردادن کودکان خیابانی همت گماشته می شد شاهد تداوم وبه هدر رفتن سرما یه ها و منابع انسانی ومادی درجامعه بودیم ؟ به تحقیق خیر. یکی ازعلل بروزپدیده ها یی از نوع کودکان خیابانی ومواردی ازقبیل آن عدم هزینه کرد درست ، علمی واساسی منابع مالی وعدم نظارت وفقدان شفافیت دراین راستا می باشد،که مصادیق آن متعدد بوده وبا بررسی اجمالی عملکرد شهرداری تهران ومناطق آن به وضوح میتوان به این حقیقت تلخ دست یافت ، ظاهرابودجه ی فرهنگی شهرداری درسا ل جاری چندین هزارمیلیاردتومان بوده است  ،به واقع  شهرداری تهران چه حرکت اساسی وسیاست اثربخش وتاثیرگذاری دررفتار و فرهنگ عمومی جامعه با این بودجه کلان بوجود آورده وشکل داده است؟ - البتهنگارنده دراین مقال قصد واکاوی وبررسی عملکرد شهرداری تهران را درخصوص فعا لیت واقدامات فرهنگی یا درست تر بگوییم تبلیغی ندارم وشاید دروقتی دیگر به آن بپردازم – آیا با اختصاص درصد ی ازچنین مبالغ سرگردان وهنگفتی که درسازمان ها ونهادهای متعددی ازجمله شهرداری تهران موجودمی باشد ویا با درآمد    ما لی فراوان حاصله از برج میلاد نبایدآنرا صرف سا مان بخشیدن ورفع محرومیت ازصاحبان اصلی آن یعنی کودکان خیابانی نمود؟

وشهرمان را ازاین معضل دردناک رهانید. ان موعودکم الصبح  ، الیس الصبح با لقریب ؟

رضا مرادی –  عضومجمع فرهنگیان ایران اسلامی

.

         کود کان خیابانی ، صاحبان اصلی برج میلاد ؟ !

( هدیه ی معلمی دل سوخته به مسئولین نظام به مناسبت دهه ی مبارک فجرانقلاب اسلامی !!! )

سال ها پیش کتاب داستان بسیار شیرین ،با درون مایه ای اجتماعی وتعهد آفرین 

را  با عنوان علی ومش مدینه نوشته ی خانم زهرا رهنورد مطالعه نمودم که در  نگرش

وساخت ذهنی وشخصیتی وعمق بخشیدن به باورها واعتقادات دینی وکنش اجتما عی

حقیربسیارتاثیر گذاربود ، که انسان به آنچه نسبت  بربندگان خداوند متعال می گذرد نباید  

بی تفاوت بوده واز کناروقایع عبورنماید بلکه براساس آموزه های دینی وگفتارورفتار رهبرانراستین ملی ومذهبی باید نسبت به امور واحوالات مردم در جامعه و رقم خوردن سرنوشت  توام با سعادتمندی آنان اهتمام لازم رامبذول وزمینه ی تحقق آنرافراهم نماید. امام علی (ع)درقرن ها پیش سخن ومطلبی را فرموده اند که به نظرحقیر چنانچه مدعیان وحامیان امروزیمحرومان با ایست ها وایسم های گونا گون ، اهل منطق وانصاف وحق محوربوده وباشند شیفته ، منقاد وپیروایشان شده  و مشارب ومکاتب ساختگی وجعلی خود را رها  خواهند نمودو ایشا ن  رابه عنوان الگو ومقتدا خواهند پذیرفت . ایشان درتوصیف چگونگی بنا وایجادکاخ ها وجمع شدن ثروت های کلان می فرمایند :وما رایت نعمهَ الا فی جا نبها حق مضیع هیچ ثروتی را ندیده ام مگر اینکه در کنارش حق بسیاری ضایع شده باشد .

چه بسا عده ای از دوستان وخوانندگان محترم درچنین مقطع ودوره ای طرح چنین مباحثی

راارتجاعی ومختص به دوره ویا دورانی بدانند که سپری شده اما حقیر معتقدم با توجه به

بحث وجود حق وباطل وجنگ همیشگی فقر وغنا ، وتغییرات واستحاله ی انسان ها ودگردیسیحاکمیت ها درطول تاریخ وجوامع بشری همواره این موضوع واین مباحث بدیع وتازه بودهقابلیت وظرفیت مطرح شدن را دارند ودرخصوص آنها به موارد ومصادیق عدیده وفراوانیمی توان اشاره نمودکه یکی ازانواع ملون وگونه گون آن همانا شکل گیری پدیده ی بسیارتاسف آوروپرازدردو آلام کودکان خیابانی است که با اندکی دقت وگشتی درخیابان ها وکوچه های شهرمان شاهد وناظررشد فزاینده ی آن هستیم ، به واقع با عنایت به اهداف بلندوبسیارمترقی انقلاب شکوهمند اسلامی واراده ی ملی برای بر چیدن مظاهرفقر وفساد درتمامی اشکال ونمودهای آن ، چرا شاهد اتفا قات ورویدادهایی درجامعه ی خود هستیم که نهتنها به برچیده شدن تجلیات فقروفساد نمی انجا مد بلکه روزبه روزدائره وحوزه آن وسیع ترشده وباجرات بیشتری خودنمایی نموده وموقعیت خود رابیشتر تحکیم می بخشد ،به راستیدربررسی وواکاوی این پدیده ورویدادهایی ازاین سنخ به چه عوامل وعللی باید پرداخت وبرچه موضوع وروندی به عنوان علل یا علت العلل آنها تمرکزنمود ؟ به تحقیق بررسی پدیده ورویدادهای اجتماعی اززوایا ومناظر گوناگون اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ، اقتصادی وحتیتاریخی قا بل واکاوی وتحقیق وتفحص وپی جویی وعلت یابی می باشند وبراساس گرایشات وسلایق وواقعیات می توان به دلائل وعلت های متعددی دست یافت وآن اتفا قات رابررسی نمود.دربررسی چرایی کودکان خیا بانی وایجاد چنین پدیده ی تلخ وجان گدازی که ظاهرا بهیک پدیده ی معمولی تبدیل گشته ، فرد یا نهادی رانمی یابیم که به آن حساسیت نشان داده ونسبت به آن دغدغه ای داشته باشد. اذعان می نمایم درنطق ها وبیانات نمایندگان مجلس که به واقع باید چشم وگوش ملت باشندمطلب یا تذکری دراین خصوص نشنیده ام وبا ابرام وحساسیتجدی  ازسوی شهرداری تهران درسامان بخشیدن وحل چنین معضل وخیمی مواجه نشده امظا هرا  به نظرمی رسد مراکزمسئول وذی ربط چون مجلس شورای اسلامی، شورای شهروشهرداری تهران هیچ کدام دغدغه ورسالتی رادراین خصوص احساس وادراک نمی نمایند

چراکه تا کنون هیچ اقدام جدی رابرای برون رفت ازاین پدیده ی شوم ودل خراش به گونه ایدرخور واساسی طرح واجرا ننموده اند، به راستی اگربه جای مانور تجمل وانجام امورتبلیغی درشهرداری تهران ومناطق آ ن  که بسیارپرهزینه وغیراثربخش می باشد ،به سامان بخشیدنوگردآوری وتحت پوشش قراردادن کودکان خیابانی همت گماشته می شد شاهد تداوم وبه هدر رفتن سرما یه ها و منابع انسانی ومادی درجامعه بودیم ؟ به تحقیق خیر. یکی ازعلل بروزپدیده ها یی از نوع کودکان خیابانی ومواردی ازقبیل آن عدم هزینه کرد درست ، علمی واساسی منابع مالی وعدم نظارت وفقدان شفافیت دراین راستا می باشد،که مصادیق آن متعدد بوده وبا بررسی اجمالی عملکرد شهرداری تهران ومناطق آن به وضوح میتوان به این حقیقت تلخ دست یافت ، ظاهرابودجه ی فرهنگی شهرداری درسا ل جاری چندین هزارمیلیاردتومان بوده است  ،به واقع  شهرداری تهران چه حرکت اساسی وسیاست اثربخش وتاثیرگذاری دررفتار و فرهنگ عمومی جامعه با این بودجه کلان بوجود آورده وشکل داده است؟ - البتهنگارنده دراین مقال قصد واکاوی وبررسی عملکرد شهرداری تهران را درخصوص فعا لیت واقدامات فرهنگی یا درست تر بگوییم تبلیغی ندارم وشاید دروقتی دیگر به آن بپردازم – آیا با اختصاص درصد ی ازچنین مبالغ سرگردان وهنگفتی که درسازمان ها ونهادهای متعددی ازجمله شهرداری تهران موجودمی باشد ویا با درآمد    ما لی فراوان حاصله از برج میلاد نبایدآنرا صرف سا مان بخشیدن ورفع محرومیت ازصاحبان اصلی آن یعنی کودکان خیابانی نمود؟

وشهرمان را ازاین معضل دردناک رهانید. ان موعودکم الصبح  ، الیس الصبح با لقریب ؟

رضا مرادی –  عضومجمع فرهنگیان ایران اسلامی

.

          

          

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید

حالت های رنگی