مقاله ها

حضور آقای الهیار در بین هیات های اندیشه ورز

   در جلسه ای که در تاریخ 98/8/5 در سالن هات های اندیشه ورز آموزش و پرورش تشکیل گردید آقای الهیاربه چها رعامل مشخص برای بهبود وضع آموزش و پرورش اشاره کردند.

  • 1- بحث تحلیل بار برنامه های درسی

برنامه های درسی در آموزش و پرورش تدوین میشود و تغییر می کند، اصلاح می شود بدون ذره ای توجه به منابع آن که نیاز است تا اجرا شود.

  • 2- بحث ساختار اداری نظام آموزش و پرورش

760 منطقه آموزش داریم که عدم توازن ایجاد کرده است. این عدم توازن هزینه های زیادی برای آموزش و پرورش ایجاد کرده است.

  • 3- نحوه توزیع و بکارگیری منابع انسانی

عدم توازن در توزیع و بکار گیری نیروی انسانی که نسبت نیروی انسانی در بعضی مناطق یک به چهل و نه و در بعضی مناطق یک به شش است

  • 4- ترکیب منابع مالی

در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مشارکت عمومی و خصوصی در چهارچوب مشخص آورده شده است.

                

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید

حالت های رنگی